Učitavam stranicu...

 

HomeReklamacija proizvoda s nedostatkom • DIS-Prom

Upute o načinu reklamacije proizvoda u slučaju nezadovoljstva kupca, o pravima i obvezama kupca i prodavatelja. Zakonom propisani vremenski rokovi i procedure.

Osnovni pojmovi

Ova stranica opisuje postupak povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na stranicama našeg web shopa.

Prodavatelj proizvoda ponuđenih u rečenom web shopu je DIS-Prom, Radićev odvojak 54, 10410 Velika Gorica, email: info@dis-prom.hr (u daljem tekstu Prodavatelj), a Kupac je posjetitelj web shopa koji je kupio robu s web shopa Prodavatelja i kojem je roba uspješno isporučena.

Odgovornost Prodavatelja

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sve do trenutka prijelaza rizika na kupca: trenutak predaje jednog ili više proizvoda u vlasništvo Kupca ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije dostavljač robe, bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat ili ne.

Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca, ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od 15 dana od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi proizvoda ili naravi nedostatka.

Utvrđivanje nedostataka

Nedostatak postoji:

 • ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • kad je Prodavatelj predao proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi proizvoda, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima proizvoda (reklame, označavanje proizvoda i dr.).

Rok za dostavu obavijesti o nedostatku Prodavatelju

Kad se nakon primitka proizvoda od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od 15 dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Kupac se može pozvati na odgovornost za materijalne nedostatke u roku od 15 dana od dana kada je proizvod prešao u njegovo vlasništvo samo ako je obavijestio Prodavatelja o nedostatku u propisanom roku.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu 15 dana od predaje proizvoda. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka ističu nakon isteka 15 dana, računajući od dana slanja obavijesti Prodavatelju, osim ako je Prodavateljevom prijevarom Kupac bio spriječen u ostvarivanju svojih prava.

Uklanjanje nedostataka

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od slijedećih obveza, sve u skladu sa pravilima Zakona o obveznim odnosima:

 • uklanjanje nedostatka,
 • zamjena za drugi proizvod bez nedostataka,
 • sniženje cijene,
 • raskid ugovora.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na proizvodu regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Kada je Kupac pravna osoba, na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku, propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi, određenoj od strane Kupca, a koja nije dostavljač robe, proizvod predan u posjed.

Ukoliko Kupac jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ̌ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teci od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije dostavljač robe, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teci dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupcu, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom emailom ili poštom na adresu Prodavatelja u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili email.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač može preuzeti u .pdf verziji ovdje.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja emailom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je Prodavatelj ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Povrat novca, proizvoda i drugih troškova

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najpovoljnije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio Kupac prilikom plaćanja, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je Prodavatelj ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme, ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio da primi robu.

Dokazivanje nedostataka

Sve izravne troškove povrata proizvoda Kupac je dužan snositi sam. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije koristiti niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.

U periodu u kojem Kupac ostvaruje pravo povrata, proizvode mora čuvati s dužnom pažnjom. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom Prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima:

 • Kada je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupcu ili koja je jasno prilagođena Kupcu
 • Kada je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • Kada je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim proizvodima,

Kada je Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac može poslati emailom ili pisano putem pošte na adresu Prodavatelja ili osobno u poslovnim prostorijama Prodavatelja. Kako bi Kupcu Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen emailom, Kupac je dužan navesti svoje točne podatke: ime i prezime, i adresu na koju će mu biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj daje u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i Kupac će ga riješiti mirnim putem, a ukoliko to ne bude bilo moguće nadležan je Općinski sud u Velikoj Gorici. Rješavanje sporova je isto tako moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati i putem ODR platforme Europske komisije.

Ukoliko Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete i odredbe navedene na web stranici Prodavatelja.

Pravo o izmjeni odredbi

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

DIS-Prom podrškaKontaktirajte nas

Osiguravamo samo najbolje svjetske proizvode za Vaš frizerski salon. Promptni odgovor unutar 2h na sve Vaše upite (unutar radnog vremena). Profesionalna tehnička podrška unutar 24h. Uvijek dovoljno robe na skladištu.

DIS-Prom podrškaKontaktirajte nas

Osiguravamo samo najbolje svjetske proizvode za Vaš frizerski salon. Promptni odgovor unutar 2h na sve Vaše upite (unutar radnog vremena). Profesionalna tehnička podrška unutar 24h. Uvijek dovoljno robe na skladištu.
Radićev odvojak 54
HR-10410 Velika Gorica
+385 1 6222-449
Info@dis-prom.hr
DIS Prom Rect Normal Transparent 320x160 NoPadding

Društvene mreže

Slobodno postavite pitanje i preko društvenih mreža. Odgovaramo u najkraćem mogućem roku.

WSPay sigurni sustav za online plaćanje

WSPay sigurni sustav za online plaćanje kreditnim i debitnim karticama

h50 Diners
h50 Visa
h50 MasterCard
h50 Maestro
h50 MasterCard IDCheck
H50 VisaSecure
White 400x150 Dikson 1
White 400x150 Maxima 1
White 400x150 SensUS 1
White 400x150 Muster 1
White 400x150 Nook
White 400x150 Puring
White 400x150 HSA
White 400x150 OiVita39
White 400x150 Seiseta 2022
White 400x150 RedOne
White 400x150 Redist Professional
White 400x150 Everton
White 400x150 Bergen
White 400x150 Eva SalonFurniture
White 400x150 DiBiase 1
White 400x150 Morfose Inverse
White 400x150 Nouvelle
White 400x150 ReneeBlanche
White 400x150 Astra
White 400x150 Xanitalia
White 400x150 Helen Seward
White 400x150 GianniEffe
White 400x150 Magis
Logo Zagrebacka zupanija 040px

Sufinancirano sredstvima
Zagrebačke županije

Logo ESIF White

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

Logo Hamag BiCro white
Logo EU

Europska
Unija

Copyright by DIS-Prom 2024. Sva prava pridržana.   |   Design & built by Echobit

Copyright by DIS-Prom 2024. Sva prava pridržana.
|
Design & built by Echobit